Emeksanasansor.com
Ana Sayfa
ZIYARETCI MENUSU
ZIYARETCI MENUSU
Iletisim Bilgileri
Is Tel: 0216 364 38 67 Cep Tel: 0532 283 72 87 E-Posta: emeksanasansor@gmail.com Adres: Cakmak Mah. Yesim Sk. No:14/A Umraniye/IstanbuL
ASANSOR YONETMELIGI

    ASANSÖR YÖNETMELIGI(95/16/AT)

    Asansör Yönetmeligi(95/16/At)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlıgından:

    Resmi Gazete Tarihi : 31/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26420

    BIRINCI BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeligin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel saglık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik;

       a) Binalarda ve inşaatlarda sürekli olarak kullanılan asansörleri ve bu asansörlerde kullanılacak, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)'te listelenmiş olan güvenlik aksamlarını,

       b) (Degişik bent: 14/08/2009-27319 S.R.G. Yön./1.mad.) Sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri,

       kapsar.

       (2) (Degişik fıkra: 14/08/2009-27319 S.R.G. Yön./1.mad.) Bu Yönetmelik;

       a) Hızı 0,15 m/s ve daha düşük olan kaldırma tertibatlarını,

       b) Inşaat şantiyelerinde kullanılan asansörleri,

       c) Demir yolu hattında halatla çekilen vagonlar dahil, kablolu taşıma sistemlerini,

       ç) Askeri veya polis amaçları için özel olarak tasarımlanan ve inşa edilen asansörleri,

       d) Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatları,

       e) Maden ocagı asansörünü,

       f) Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatları,

       g) Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını,

       g) Makinalara baglı olan ve makina üzerindeki bakım ve muayene noktaları dahil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını,

       h) Dişli rayda çalışan trenleri,

       i) Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantlarını,

       kapsamaz.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik;

       a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere Ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak,

       b) Avrupa Birliginin 95/16/EC sayılı direktifine paralel olarak,

       hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) (Degişik bent: 14/08/2009-27319 S.R.G. Yön./2.mad.) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzlemle 15

    'den fazla bir açı oluşturan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcıya sahip olan ve

       (1) Insanların,

       (2) Insanların ve yüklerin,

       (3) Taşıyıcıya girilebiliyorsa, yani bir kişi zorlanmadan taşıyıcıya girebiliyorsa ve taşıyıcı içine ya da taşıyıcı içindeki bir kişinin kolayca ulaşabilecegi şekilde yerleştirilmiş kontrollerle teçhiz edilmiş ise, sadece yüklerin

       taşınmasına yönelik bir tertibatı,

    b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen özel veya tüzel kişiyi,

       c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

       ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlıgını,

       d) Güvenlik aksamı: Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)'te listelenmiş olan aksamları,

       e) Güvenlik aksamı imalatçısı: Güvenlik aksamının tasarım ve imalatından sorumlu olan, güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen özel veya tüzel kişiyi,

       f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

       g) Model asansör: Teknik dosyasında, objektif degerler ile tanımlanan ve benzer güvenlik aksamını kullanan model asansöre uygun olarak imal edilen asansörlerin temel güvenlik gereklerinin nasıl karşılanacagının gösterildigi; model asansör ile model asansörün tipleri olan asansörlerin parçalarını oluşturan asansörler arasında izin verilen tüm varyasyonların, maksimum ve minimum degerleri ile birlikte teknik dosyada açıkça gösterildigi; temel güvenlik gereklerini saglamak bakımından muhtelif ekipmanın benzerliginin hesaplama ve/veya tasarım planları ile gösterilebildigi numune asansörü,

       g) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlıgını,

    h) (Ek bent: 14/08/2009-27319 S.R.G. Yön./2.mad.) Taşıyıcı: Asansörün, insanların ve/veya yüklerin kaldırılmak veya indirilmek üzere taşındıgı bölümünü,

       ifade eder.

    IKINCI BÖLÜM : Temel Güvenlik Gerekleri ve Standartlar

       Temel güvenlik gerekleri

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörler, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)'de belirtilen temel saglık ve güvenlik gereklerini yerine getirmek zorundadır.

       (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamları, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)'de belirtilen temel saglık ve güvenlik gereklerini karşılamaları veya monte edildikleri asansörün bu gereklilikleri karşılamalarını saglamalıdır.

       Standartlar

       Madde 6 - (1) Uyumlaştırılmış bir Avrupa standardının bir veya daha fazla saglık ve güvenlik geregini kapsaması durumunda,

       a) Bu standarda uygun monte edilmiş asansörlerin bu Yönetmeligin 5 inci maddesindeki ilgili temel gereklere uygun oldugu,

       b) Bu standarda uygun olarak imal edilmiş güvenlik aksamlarının, gerektigi şekilde monte edilmeleri bakımından asansörlerle ilgili temel gereklere uygunlugu sagladıkları,

       kabul edilir.

       (2) Bakanlık, uyumlaştırılmış ulusal standartların isim ve numaralarını Resmî Gazete'de yayımlatır ve bu bilgileri Müsteşarlık aracılıgı ile Komisyona bildirir.

       (3) Uyumlaştırılmış standartların bulunmadıgı durumda Bakanlık, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)'deki temel saglık ve güvenlik gereklerinin dogru uygulanması için önemli ya da ilgili mevcut ulusal standartlar ve teknik özellikler hakkında, ilgili tarafların bilgilendirilmesi için gerekli önlemleri alır.

       (4) Uyumlaştırılmış standartların 5 inci maddede belirtilen ilgili gerekleri tamamen saglamadıgının Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, konu Müsteşarlık aracılıgı ile derhal Komisyona bildirilir. Komisyonun konuyu degerlendirilmesi sonucunda Bakanlıkça yapılan tespitin dogru olduguna karar verilerek bu durumun Avrupa Birligi Resmî Gazetesi'nde ilan edilmesi halinde Bakanlık, uyumlaştırılmış Avrupa standardına karşılık geldigi kabul edilen uyumlaştırılmış ulusal standardı yürürlükten kaldırır.

       (5) Uyumlaştırılmış ulusal standartları hazırlama ve izleme sürecinde sosyal taraflara ulusal seviyede etkin olma imkânı vermek için Bakanlıkça gereken önlemler alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uygunluk Degerlendirme Işlemleri ve CE Uygunluk Işareti

       Uygunluk degerlendirme işlemleri

       Madde 7 - (1) Güvenlik aksamları ve asansörler için uygunluk degerlendirme işlemlerinde aşagıdaki hususlar yerine getirilir.

       a) Güvenlik aksamı imalatçısının veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)'te belirtilen güvenlik aksamlarının piyasaya arzından önce;

       1) Güvenlik aksamı modelinin bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)'e uygun olarak AT tip incelemesine ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XI)'e uygun olarak onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak imalat denetimine sunulması,

       2) Güvenlik aksamı modelinin bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)'e uygun olarak AT tip incelemesine sunulması ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VIII)'e uygun olarak imalat denetimine yönelik bir kalite güvence sistemi işletilmesi,

       3) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IX)'a uygun olarak tam kalite güvence sistemi işletilmesi,

       usullerinden birisini seçerek uygunluk degerlendirmesine tabi tutması,

       4) Seçilen uygunluk degerlendirmesi usulüne göre bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VIII), (Ek IX) veya (Ek XI)'den ilgili olanda verilen şartları dikkate alarak, her güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştirmesi ve her aksam için bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek II)'de listelenen bilgiyi içeren AT Uygunluk Beyanını düzenlemesi,

       gerekmektedir.

       5) Güvenlik aksamı imalatçısı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, AT Uygunluk Beyanının bir kopyasını güvenlik aksamının son imalat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

       b) Bir asansörün piyasaya arzından önce, aşagıdaki alt bentlerde belirtilen işlemlerden birinden geçmesi gerekmektedir.

       1) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)'te belirtilen AT tip incelemesinden geçen bir asansöre uygun olarak tasarımlanmışsa; bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI)'da belirtilen son muayene ya da bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XII) veya (Ek XIV)'te belirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak, imal ve monte edilir ve deneyleri yapılır; bununla birlikte, aynı asansör üzerinde bir yandan tasarım ve imal aşamaları yapılırken diger yandan montaj ve deney aşamalarına yönelik işlemler de yapılabilir.

       2) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek V)'te belirtilen AT tip incelemesinden geçen bir model asansöre uygun olarak tasarımlanmışsa; bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI)'da belirtilen son muayene ya da bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XII) veya (Ek XIV)'te belirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak imal ve monte edilir ve deneyleri yapılır.

       3) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XIII)'e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan ve uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygun olmayan ve bu nedenle beraberinde bir tasarım incelemesi yer alan bir asansöre göre tasarımlanmış ise, buna ek olarak bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI)'da belirtilen son muayene ya da (Ek XII) veya (Ek XIV)'te belirtilen kalite güvence sistemi uygulanarak imal ve monte edilir ve deneyleri yapılır.

       4) Asansöre bir onaylanmış kuruluş tarafından bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek X)'da belirtilen birim dogrulama işlemi uygulanır.

       5) Asansör, bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek XIII)'e göre kalite güvence sistemine tabi olmakla birlikte, tasarım, ilgili uyumlaştırılmış standartlara tamamen uygun degilse, ek olarak tasarım incelemesi yapılır.

       (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde düzenlenen durumlarda tasarımdan sorumlu kişi, imalat işleminden, montajdan ve deneyden sorumlu kişiye mutlak güvenlikle çalışabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi saglamak zorundadır.

       (3) Asansör monte eden, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sözü edilen bütün durumlarda, seçilen uygunluk degerlendirmesi usulüne göre bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VI), (Ek X), (Ek XII), (Ek XIII) veya (Ek XIV)'ten ilgili olanda verilen şartları dikkate alarak, asansöre CE uygunluk işaretini iliştirir, asansör için (Ek II)'de listelenen bilgiyi içeren bir AT uygunluk beyanı düzenler ve asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 10 yıl süreyle AT uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder.

       (4) Komisyonun, Avrupa Birligi üyesi ülkelerin ve diger onaylanmış kuruluşlarca istenmesi halinde, Bakanlık uygunluk beyanının ve son muayeneye ilişkin deney raporlarının bir kopyasını asansör monte eden firmadan talep edebilir.

       (5) Asansör veya güvenlik aksamlarının CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve sair hususlarda başka yönetmeliklerin de kapsamına girmesi durumunda, CE uygunluk işareti iliştirilmesi asansörün ve güvenlik aksamının söz konusu başka yönetmeliklere de uygun oldugunu gösterir.

       (6) Bununla birlikte, bu maddenin beşinci fıkrasında bahsedilen yönetmeliklerden bir veya birden fazlasının monte edene veya imalatçıya geçiş dönemi boyunca hangi düzenlemeyi uygulayacagını seçme izni vermesi durumunda, CE uygunluk işareti, sadece asansörü monte eden veya güvenlik aksamı imalatçısı tarafından uygulanacak yönetmeliklere uygunlugu gösterir. Bu durumda uygulanan yönetmeliklerin Resmî Gazete'de yayımlandıgı şekliyle yönetmeliklerce talep edilen ve asansör veya güvenlik aksamının beraberinde bulunan belge, teblig veya talimatnamelerde yer almalıdır.

       CE uygunluk işareti

       Madde 8 - (1) CE uygunluk işaretinin şekli bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek III)'te gösterilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüge konulan "CE" Uygunluk Işaretinin Ürüne Iliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeligin 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.

       (2) CE uygunluk işareti,

       a) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek I)'deki 5 inci paragraftaki düzenlemelere uygun olarak, her asansör kabinine açıkça ve görülebilir şekilde,

       b) Bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek IV)'te listelenen güvenlik aksamlarının her birine, eger bu mümkün degilse güvenlik aksamına ayrılmayacak biçimde takılan bir etiketin üzerine,

       iliştirilir.

       (3) Üçüncü kişileri CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli açısından yanıltacak işaretlerin asansörlere veya güvenlik aksamlarına iliştirilmesi yasaktır. CE uygunluk işaretinin görünebilirligini ve okunabilirligini azaltmaması şartıyla, başka bir işaret de asansörlere veya güvenlik aksamlarına iliştirilebilir.

       (4) Asansör monte edenin veya güvenlik aksamı imalatçısının veya bunların Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin, bu Yönetmeligin getirdigi yükümlülüklere uymaması durumunda, asansörü veya güvenlik aksamını piyasaya arz eden kişi, bu yükümlülüklerden sorumludur. Aynı yükümlülükler, asansör ya da güvenlik aksamını kendi kullanımı için imal edenler için de geçerlidir.

       CE uygunluk işaretinin usulsüz kullanımı

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmeligin 13 üncü maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

       a) Bakanlıgın CE uygunluk işaretinin uygun olmayan bir şekilde iliştirildigini tespit etmesi durumunda, asansörü monte eden asansör firması veya güvenlik aksamının imalatçısı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, asansörün veya güvenlik aksamının CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını saglamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür.

       b) Uygunsuzluk devam ediyorsa, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu güvenlik aksamının piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve asansörün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.

       (2) Bakanlık, bu durumu ve yapılan işlemleri Müsteşarlık aracılıgı ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi

       Piyasaya arz

       Madde 10 - (1) Bakanlık;

       a) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin ancak gerektigi şekilde monte edilip bakımı yapıldıgında ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında, kişilerin saglık ve güvenligini ya da uygun oldugunda malların güvenligini tehlikeye düşürmemeleri halinde,

       b) Bu Yönetmelik kapsamındaki güvenlik aksamlarının ise ancak, takılacak oldukları asansörlere gerektigi şekilde monte edilip bakımı yapıldıgında ve amacına uygun olarak kullanıldıklarında, kişilerin saglık ve güvenligini ya da uygun oldugunda malların güvenligini tehlikeye düşürmemeleri halinde,

       piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını saglayacak gerekli bütün tedbirleri alır.

       (2) Diger mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelige uygun asansörlerin ve/veya güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeleri veya hizmete konulmaları yasaklanmaz, sınırlanmaz veya engellenmez.

       (3) Diger mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçısının veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin beyanına dayanarak bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlere takılması düşünülen aksamların piyasaya arzı yasaklanmaz, sınırlanmaz veya engellenmez.

       (4) CE uygunluk işaretini taşıyan ve beraberinde bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek II)'de belirtilen AT Uygunluk Beyanı bulunan asansörlerin ve güvenlik aksamlarının bu Yönetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk degerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeligin tüm hükümlerine uydugu kabul edilir.

       (5) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan asansörlerin veya güvenlik aksamlarının, asansörü monte eden firma veya güvenlik aksamlarının imalatçısı veya bunların Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcileri tarafından uygun hale getirilene kadar satışa sunulmayacagının kolaylıkla görünür bir işaretle açıkça belirtilmesi kaydıyla, ticaret fuarlarında, sergilerde, gösterilerde ve benzeri durumlarda sergilenmesi engellenmez. Gösteriler sırasında, kişilerin korunması için yeterli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

       Piyasa gözetimi ve denetimi

       Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörler ve güvenlik aksamlarının piyasa gözetimi ve denetimi, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüge konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 9/5/2003 tarihli ve 25103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık tarafından yapılır.

    BEşINCI BÖLÜM : Onaylanmış Kuruluş

       Onaylanmış kuruluş

       Madde 12 - (1) Bakanlık, bu Yönetmeligin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk degerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüge konulan Uygunluk Degerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve 21/5/2003 tarihli ve 25114 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeligi Uygulamaları Için Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebligde belirtilen hükümler ve bu Yönetmeligin ekinde yer alan (Ek VII)'de belirtilen asgari ölçütlere göre gerçekleştirir. Ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartların düzenledigi temel ölçütlere uyan bir onaylanmış kuruluşun (Ek VII)'nin gereklerine de uydugu kabul edilir.

       ALTINCI BÖLÜM : Tedbirler

       Tedbirler

       Madde 13 - (1) Asansörler ve güvenlik aksamlarının temel saglık ve güvenlik gereklerini yerine getirmelerine ilişkin tedbirler ile usulsüz işaret kullanımına karşı alınan tedbirler aşagıda belirtilmiştir.

       a) Bakanlık, bu Yönetmelige uygun olarak imal edilip CE uygunluk işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir asansörün veya güvenlik aksamının kişilerin ve yerine göre malların güvenligini tehlikeye atabilecegini tespit ederse, asansörün veya güvenlik aksamının piyasadan toplanması veya toplatılması, piyasaya arzının veya hizmete konulmasının engellenmesi veya serbest dolaşımının kısıtlanması için kanunlarca kendisine verilen yetkiler dahilinde, bütün tedbirleri alır. Bakanlık bu tip bir tedbir kararının gerekçesiyle birlikte, özellikle bu durumun;

       1) Bu Yönetmeligin 5 inci maddesinde belirtilen temel güvenlik gereklerinin karşılanmaması,

       2) Bu Yönetmeligin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartların yanlış uygulanması,

       3) Bu Yönetmeligin 6 ncı maddesinde bahsedilen standartlardaki eksiklikler,

       nedeniyle ortaya çıkıp çıkmadıgını Müsteşarlık aracılıgı ile Komisyona derhal bildirir.

       b) Uygun olmadıgı halde CE uygunluk işareti taşıyan bir asansör veya güvenlik aksamı için Bakanlık, işareti iliştirene karşı gerekli tedbirleri alır ve konu hakkında Müsteşarlık aracılıgı ile Komisyona bilgi verir.

       c) Asansörü monte eden ile binanın veya inşaatın sorumlusu kişi birbirleri ile sürekli irtibat halinde olarak gerekli bilgi alış verişini saglamalı ve asansörün iyi çalışmasını ve güvenlikli kullanımını saglamak için gerekli tedbirleri almalıdır.

       ç) Asansörü monte eden, asansörün çalışması ve güvenligi için asansör boşlugunda gerekenin dışında boru tesisatı, elektrik tesisatı veya başka bir donanımın olmamasını saglayacak tüm gerekli tedbirleri almalıdır.

       d) Bu Yönetmeligin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ve bu maddenin (c) ve (ç) bentleri hükümleri saklı kalmak üzere, asansörlerin bu Yönetmelikte belirtilmeyen bir şekilde degiştirilmesi niteliginde olmamak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri, söz konusu asansörler hizmete girdiginde veya kullanıldıgında kişilerin korunmasını saglamak için Bakanlıgın gerekli gördügü şartları bu Yönetmelige uygun olarak koyma yetkilerini etkilemez.

    YEDINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Bildirimler

       Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri geregince, herhangi bir asansöre veya güvenlik aksamına 9 uncu ve 13 üncü maddelerle getirilen her türlü sınırlama, yasaklama ve tedbirler, bunların alınmasını gerektiren sebepler belirtilerek, Bakanlıkça en kısa süre içinde ilgili taraflara ve Müsteşarlık aracılıgı ile Komisyona ve Avrupa Birligi üyesi ülkelere bildirilir.

       Gizlilik

       Madde 15 - (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluş ve bu Yönetmeligin uygulanmasına katılan bütün taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sırasında temin ettikleri bütün bilgilerin gizliligini saglar.

       Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

       Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 4703 sayılı Kanunda üretici tanımına dahil olanlara ürünlerin güvenligi için getirilen yükümlülükler saklı olup bu Yönetmelik sözü geçen yükümlülüklere istisna getirmez.

       Ulusal daimi komite

       Madde 17 - (1) Gerektiginde bu Yönetmeligin kendine mahsus uygulama ve yürütmesi için, Bakanlık eşgüdümünde ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir Ulusal Daimi Komite oluşturulur.

       Düzenlemeler

       Madde 18 - (1) Bakanlık, bu Yönetmeligin uygulanması ile ilgili olarak gerekli alt düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

       Yürürlükten kaldırılan mevzuat

       Madde 19 - (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliginin (95/16/AT) 1 ila 13 üncü maddeleri (13 üncü madde dahil), 27 ila 32 nci maddeleri (32 nci madde dahil), geçici 1 inci maddesi ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

       (2) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliginin (95/16/AT) yürürlükten kaldırılan hükümlerine diger düzenlemelerde yapılan atıflar, bu Yönetmeligin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

       Yürürlük

       Madde 20 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüge girer.

       Yürütme

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

    KAYNAK: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27335.html

Bu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerigi izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Website by e-MAIL