Emeksanasansor.com
Ana Sayfa
ZIYARETCI MENUSU
ZIYARETCI MENUSU
Iletisim Bilgileri
Is Tel: 0216 364 38 67 Cep Tel: 0532 283 72 87 E-Posta: emeksanasansor@gmail.com Adres: Cakmak Mah. Yesim Sk. No:14/A Umraniye/IstanbuL
ASANSOR & TEKNOLOJI HABERLERI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı, can güvenligini tehdit eden "denetimsiz asansörler" sorununa el attı.

Bakanlık, 1 Ocak 2012 tarihine kadar asansörün piyasaya arz edildigi tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolünün yapılmasını zorunlu hale getirdi. Denetimler, yapının baglı bulundugu ilgili idare tarafından yapılacak. Kadrosunda yeterli sayıda elektrik, elektronik ve makine mühendisi bulunmayan ilgili idarelerin yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış yetkili mühendislere yaptırabilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı'nın Asansör Bakım Ve Işletme Yönetmeliginde Degişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, insanların veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların saglık ve güvenligini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını saglamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemek amacıyla hazırlandı. Asansörün monte edildigi yapıya uygunlugu ile ilgili işlemler, ilgili idare tarafından yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülecek.

Işletmeye alınacak olan her asansör, asansör monte eden tarafından ilgili idareye tescil ettirilecek. Asansör monte eden, asansörün AT uygunluk beyanı ile birlikte ilgili idareye başvuracak ve onaylı tescil belgesini alacak. Ilgili idarece yapılan tescillerin bildirimi, altı aylık dönemler itibariyle, asansörün bulundugu ildeki bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlügüne yapılacak.

AYDA EN AZ BIR DEFA DÜZENLI OLARAK BAKIMI YAPTIRILACAK

Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını saglamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan sorumlu olacak. Bina sorumlusu ayrıca kullanıcıların can ve mal güvenliginin tam olarak saglanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildigi tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yaptıracak.

Asansörün piyasaya arz edildigi tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının baglı bulundugu ilgili idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak. A tipi muayene kuruluşunun belirlenmesi aşamasında, yapının baglı bulundugu ilgili idarece gerekli duyurular yapılacak ve başvurular alınacak.A tipi muayene kuruluşu ile ilgili idare arasında imzalanacak olan protokolde öngörülen sözleşme süresi boyunca, A tipi muayene kuruluşunun akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasının sürekliligi saglanacak. Mesleki sorumluluk sigortasının sürdürülmemesi, akreditasyonun askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında, ilgili idare tarafından A tipi muayene kuruluşunun yetkisine son verilecek ve gerekli duyurular yapılacak.

HIZMET DENETIMI

Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenligi açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenligi saglanıncaya kadar izin verilmeyecek. Buna ragmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumlu olacak.

Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasında, yıllık kontrol tekrarlanacak. Yıllık kontrol faaliyetine ilişkin istatistiki bilgiler ilgili idarece kayıt altına alınır ve Bakanlıga açık tutulacak.

Asansörlerde aylık bakım ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, bu Yönetmelikte belirtilen asgari şartlara uygun hizmet sunup sunmadıgına dair denetim, Bakanlık tarafından yapılacak.

"SATIS SONRASI HIZMETLER"

Piyasaya arz edilen asansörlere yönelik satış sonrası hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla, bu Yönetmelikte Bakanlık tarafından belirlenmiş olan asgari kriterler çerçevesinde ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından tespit edilen standardlarda belirtilen özellikleri taşıyacak nitelikte en az bir servis istasyonu, asansör monte eden tarafından kurulacak.

Asansör monte eden, monte ettigi her asansör için 10 yıllık kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle, bakım ve servis hizmetini sunmak zorunda olacak.

"GARANTI BELGESI"

Asansör monte eden tarafından Asansör Yönetmeligine (95/16/AT) uygun olarak piyasaya arz edilen ve kullanıcının hizmetine açılan her asansör, piyasaya arz edildigi tarih itibarıyla iki yıl süre ile garanti edilecek. Onaylı garanti belgesi için asansör monte eden tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlıgına başvuru yapılacak. Aylık bakım neticesinde, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından asansörde degiştirilecek olan herhangi bir aksam veya parça bir yıldan az olmamak üzere garanti edilecek.

HIZMET DISI BIRAKILACAK

Bu Yönetmeligin hizmete ilişkin hususlarına aykırı hareket edenler hakkında; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tarafların bu Kanun kapsamı dışında kaldıgı durumlarda ise genel hükümler geçerli olacak. Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenligi açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının baglı bulundugu ilgili idare tarafından hizmet dışı bırakılacak.

1 OCAK 2012'YE KADAR BÜTÜN ASANSÖRLERIN YILLIK KONTROLÜ YAPILACAK

1 Ocak 2012 tarihine kadar asansörün piyasaya arz edildigi tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının baglı bulundugu ilgili idarece yapılacak. Ancak kadrosunda yeterli sayıda elektrik, elektronik ve makine mühendisi bulunmayan ilgili idare (Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için valilikleri veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diger kurum ve kuruluşlar) yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış yetkili mühendislere yaptırabilecek. Bu mühendisler tarafından can ve mal güvenligi yönünden tesisin işletilmesine engel bulunup bulunmadıgına dair en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenecek. Hazırlanan raporun birer nüshası ilgili idarede, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilecek.
Bu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerigi izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Website by e-MAIL